Photography Portfolio - 8

White Horse near Tuba City

The image White Horse near Tuba City was posted online on the 4 April 2010.